Χημείο

Αναλύσεις μελιού

Οι κύριες κατηγορίες αναλύσεων είναι:

 • Έλεγχος Γλυκόζης και Φρουκτόζης στο μέλι
 • Έλεγχος περεκτικότητας σε Σακχαρόζη (Σουκρόζη)
 • Μέτρηση του pH
 • Μέτρηση της Αγωγιμότητας
 • Υπολογισμός της υγρασίας
 • Μέτρηση οξύτητας
 • Χημικός προσδιορισμός της Υδροξυ-μέθυλο-φουρφουράλης (HMF)
 • Χημικός προσδιορισμός του δείκτη διαστάσης
 • Γυρεοσκοπική ανάλυση μελιού

DSC03460

Εξοπλισμός εργαστηρίου-Χημείου

 • Υγρός χρωματογράφος υψηλής απόδοσης (HPLC) για τον προσδιορισμό των σακχάρων. 

Υπάρχουν επιτρεπτά όρια γλυκόζης, φρουκτόζης και σουκρόζης στο μέλι, ανάλογα με το είδος μελιού. Ο προσδιορισμός των σακχάρων αυτών είναι πολύ σημαντικός γιατί πιστοποιεί αφενός το είδος του μελιού (μελιτωμάτων) αλλά και αφετέρου το σημαντικότερο πιστοποιεί τη μη νόθευση όλων των κατηγοριών του μελιού.

 • pH-μετρο για τον προσδιορισμό του pH.
 • Αγωγιμόμετρο για τον προσδιορισμό της ηλεκτρικής αγωγιμότητας.

Η τιμή της ηλεκτρικής αγωγιμότητας διαχωρίζει τα μέλια μελιτώματος από τα ανθόμελα.

 • Διαθλασίμετρο για τον προσδιορισμό της υγρασίας στο μέλι.

Υπάρχουν επιτρεπτά όρια υγρασίας στο μέλι πάνω από τα οποία το μέλι λόγω των ζυμώσεων κινδυνεύει να ξινίσει ή να κρυσταλλώσει πιο γρήγορα.

 • Φασματοφωτόμετρο για τον προσδιορισμό της Διαστάσης και της HMF.

Ο προσδιορισμός της διαστάσης και της HMF αποτελούν καθοριστικά κριτήρια για την ποιότητα του μελιού γιατί δείχνουν α) την παλαίωση του μελιού β) αν έχει θερμανθεί γ) την πολύ κακή αποθήκευσή του και δ) πιστοποιούν αν το μέλι είναι μέλι ζαχαροπλαστικής ή βιομηχανικό.

 • Μικροσκόπιο-Στερεοσκόπιο για την γυρεοσκοπική ανάλυση μελιού.
 • Αναλυτικός ζυγός ακριβείας
 • Συσκευή υπερκάθαρου νερού
 • Υδατόλουτρο με ακρίβεια 0,10C.
 • Φυγόκεντρος συσκευή.

 

Χημικός έλεγχος ποιότητας : έλεγχος γλυκόζης, φρουκτόζης, σακχαρόζης,  HMF, δείκτης διαστασης, υγρασία, αγωγιμότητα

Τιμή: 65€ ευρώ (Περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%)

 

Κατάταξη βάσει γυρεόκοκκων: ποιοτική και ποσοτική εξέταση γυρεόκοκκων μελιού

Απλή γυρεοσκοπική εξέταση: 30€  (Περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%)

Πλήρης γυρεοσκοπική εξέταση : 95€  (Περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%)