Δικαστική Απόφαση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Με την υπ’ αριθ. 296 / 2017 απόφαση του Εφετείου Αθηνών κριθηκε και αποφασιστηκε ότι οι εκκαλούντες και εναγόμενοι στην πρωτόδικη δίκη 1) Αρίστος Γερογιαννης του Κων/νου, κατοίκου Ασπροπύργου Αττικής, 2) Κων/να Σπυροπούλου, κατόικου Αργους και 3) η εταιρία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ ΕΕ » που εδρεύει στο Λεοντάρι Ν. Αρκαδίας, με υποκατάστημα στη Μάνδρα Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα και κατόπιν αγωγής  που ασκήθηκε από τους εναγοντες: 1) Ιωάννη Κατσαμπή, κατοίκου Αργους και 2) Της Μονοπροσωπης Εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΤΣΑΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» , που εδρεύει στα Κατσικάνια Δήμου Αργους και εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία κατέστη τελεσίδικη μετα την απόρριψη των εφεσεων των τριών εναγομένων κατά της υπ’ αριθ. 308 / 2015 απόφασης των Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνων, η οποία δέχτηκε την αγωγη των δύο εναγοντων, έκρινε οριστικα και τελεσίδικα, ότι το επίδικο καπάκι αποτελεί αντιγραφή της ευρεσιτεχνίας του πρώτου ενάγοντα.

Και συγκεκριμένα το Εφετείο Αθηνών με την παραπάνω απόφαση του αποφάσισε τα εξής

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει, αντιμωλία των διαδίκων, τις, υπ’ αρ. κατ. 3162/21-05-2015 και 3251/26-05-2015, εφέσεις κατά της υπ’ αρ. 308/2015 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Δέχεται τυπικά και απορρίπτει κατ’ ουσίαν την υπ’ αρ. κατ. 3251/26-05-2015, έφεση.

Καταδικάζει τους εκκαλούντες στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων των εφεσιβλήτων, για τον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας, το ύψος των οποίων ορίζει σε πεντακόσια (500) ευρώ.

Διατάσσει την εισαγωγή στο Δημόσιο Ταμείο του κατατεθέντος με την άσκηση της έφεσης αυτής (υπ’ αρ. 3251/2015) παραβόλου.

Δέχεται τυπικά και κατ’ ουσίαν την υπ’ αρ. κατ. 3162/21-05-2015,

έφεση.

Εξαφανίζει την υπ’ αρ. 308/2015 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά το μέρος που έκανε δεκτή την υπ’ αρ. κατ. 574/2014 από 13-02-2014 αγωγή ως προς το πρώτο εναγόμενο.

Κρατεί και δικάζει κατά τούτο την άνω αγωγή.

Δέχεται εν μέρει την αγωγή ως προς τον πρώτο εναγόμενο.

Απαγορεύει στον πρώτο εναγόμενο την κατασκευή, κατοχή, έκθεση και εμπορία τροφοδοτών ή καπακίων κυψελών που ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους αποτελούν αντιγραφή του καπακιού κυψέλης που προστατεύεται από το υπ. αρ. 1005104 εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και από το υπ’ αρ. 1848267 ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, και ειδικότερα τροφοδοτών ή καπακιών κυψελών που φέρουν εσωτερικό άνοιγμα καλυπτόμενο με προσθαφαιρούμενο κάλυμμα, προσθαφαιρούμενα δοχεία τροφοδοσίας και παρέχουν τη δυνατότητα τοποθέτησης διαφανούς – διάτρητου καλύμματος.

Απαγορεύει στον πρώτο εναγόμενο την καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαφήμιση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής μέσω του διαδικτύου, καθώς και την έκδοση και διανομή διαφημιστικού υλικού, σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή, με αντικείμενο τη διάθεση τροφοδοτών ή καπακιών κυψελών με τα ανωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά.

Απειλεί κατά του πρώτου εναγομένου χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και προσωπική κράτηση έως ενός (1) μηνός για κάθε παράβαση των ανωτέρω διατάξεων.

Υποχρεώνει τον πρώτο εναγόμενο, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επίδοση σ’ αυτόν της παρούσας απόφασης, να αποσύρει από την αγορά τα ήδη διατεθέντα, ανωτέρω περιγραφόμενα, απομιμητικα προϊόντα.

Διατάσσει την αφαίρεση των αδιάθετων, ανωτέρω περιγραφόμενων, απομιμητικών προϊόντων που βρίσκονται εις χείρας του πρώτου εναγομένου, ή οποιουδήποτε τρίτου που έλκει δικαιώματα από αυτόν, καθώς και την αφαίρεση και καταστροφή του συνόλου των καλουπιών κατασκευής αυτών που βρίσκονται εις χείρας του.

Διατάσσει τη δημοσίευση του διατακτικού της παρούσας απόφασης σε μία ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών και σε δύο κλαδικά της μελισσοκομίας περιοδικά της επιλογής των εναγόντων, με επιμέλεια αυτών και δαπάνη του πρώτου εναγομένου.

Υποχρεώνει τον πρώτο εναγόμενο να καταβάλει στον πρώτο των εναγόντων, εις ολόκληρον μετά των λοιπών εναγομένων, το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επιδόσεως της αγωγής και έως την ολοσχερή εξόφληση.

Υποχρεώνει τον πρώτο εναγόμενο να γνωστοποιήσει στους ενάγοντες, εντός δύο (2) μηνών από την επίδοση σ’ αυτόν της παρούσας απόφασης, τις καταχωρίσεις από τα βιβλία εσόδων και εξόδων που κατά νόμον τηρεί και τα τιμολόγια και δελτία αποστολής που εξέδωσε σχετικά με τις ποσότητες των αδιάθετων αποθεμάτων τροφοδοτών ή καπακιών κυψελών με τα ανωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά και τις μονάδες αυτών που πώλησε σε τρίτους, αντίστοιχα, για το χρονικό διάστημα από την 01-10-2012 έως και την ημερομηνία επίδοσης της αγωγής.

Καταδικάζει τον πρώτο εναγόμενο σε χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και σε προσωπική κράτηση έως ενός (1) μηνός, σε περίπτωση που δεν εκτελέσει, την εμπεριεχόμενη στην αμέσως προηγούμενη διάταξη, πράξη.

Καταδικάζει τον πρώτο εναγόμενο στην πληρωμή μέρους των δικαστικών εξόδων των εφεσιβλήτων, αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας, το ύψος των οποίων ορίζει σε εξακόσια (600) ευρώ.

Διατάσσει την επιστροφή στον εκκαλούντα του κατατεθέντος με την άσκηση της έφεσης παραβόλου.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ Link :

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ